Obchodné spoločnosti podľa § 2 ods.15 písm. f)

Obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f)  zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite je obchodná spoločnosť od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala najmenej dve z týchto podmienok:

1. celková suma jej majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa osobitného predpisu,6)
2. čistý obrat podľa osobitného predpisu7) presiahol 170 000 000 eur,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.
 
 

>