Platenie ročného príspevku obchodnými spoločnosťami podľa § 2 ods. 15 písm. f)

Obchodné spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. majú povinnosť platiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu ročný príspevok podľa § 68 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z. 

Výška ročného príspevku podľa § 68 ods. 3 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. je 6 000 eur.

 

Spôsob úhrady ročného príspevku:

Ročný príspevok platia obchodné spoločnosti podľa § 2 ods. 15 písm. f) na účet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu:

Číslo účtu:

SK79 8180 0000 0070 0031 8133

BIC/SWIFT

SPSRSKBA

KS:

0558

VS:

"IČO"

ŠS:

"rok"– uviesť rok, za ktorý sa uhrádza ročný príspevok

Poznámka:

"meno spoločnosti" – uviesť, či ide o "ročný príspevok" alebo "úroky z omeškania"

Ročný príspevok sa uhrádza jednorazovo do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia. Ročný príspevok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

Ak úhrada nebola zaplatená riadne a včas, dlžník je povinný Úradu pre dohľad nad výkonom auditu zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


>