Orgány Úradu

Orgánmi Úradu sú:

a) rada,
b) generálny riaditeľ,
c) dozorný výbor,
d) výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu ("Výbor ZKA"),
e) výbor pre prešetrovanie a sankcie ("Výbor PaS").

 

Úrad podľa § 55 odsek 7  zákona č. 423/2015 Z. z. zriadil pre plnenie svojich úloh komisie, ktoré nemajú rozhodovacie právomoci:

  • Komisia pre medzinárodné účtovné štandardy
  • Komisia pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku
     

>