Dozorný výbor

Dozorný výbor je kontrolným orgánom Úradu.

 

Dozorný výbor

a) kontroluje hospodárenie Úradu,
b) schvaľuje rozpočet Úradu a vyhodnotenie jeho čerpania,
c) kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 55 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z.,
d) navrhuje zvolanie rady, ak zistí nedostatky, ktoré môžu mať dosah na hospodárenie Úradu,
e) schvaľuje rokovací poriadok dozorného výboru.

 

Členovia dozorného výboru sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia Úradu, najmä nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia Úradu a požadovať potrebné vysvetlenia od členov rady a zamestnancov Úradu.

Funkčné obdobie člena výboru je päťročné. Člena výboru možno vymenovať opätovne, najviac však na ďalšie dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Zoznam členov:

Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, Phd.              - predseda Dozorného výboru
Ing. Monika Kianičková
Ing. Vladimír Urmanič
 


>