Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom úradu, ktorý riadi jeho činnosť. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Úradu, ktoré nie sú podľa zákona č. 423/2015 Z. z. vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady alebo výborov úradu.

Generálnym riaditeľom je:

Telefón:

Fax:

E-mail:

 

Ing. Juraj Kvetko, PhD.

+421 (0)2 5726 75 25

+421 (0)2 5726 75 00

kvetko@udva.sk

                                                                                 

Generálny riaditeľ:

a) zastupuje úrad navonok,

b) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti účtovníctva, výkazníctva a štatutárneho auditu,

c) zabezpečuje vypracovanie stratégie úradu, ročného plánu činnosti úradu, správu o činnosti úradu, ktorú úrad predkladá vláde Slovenskej  republiky každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok, rozpočtu úradu a vyhodnotenie jeho plnenia,

d) predkladá rade na schválenie správu o činnosti úradu, účtovnú závierku a výročnú správu úradu,

e) riadi správu úradu,

f) vymenúva zodpovednú osobu podľa § 38 ods. 2.  


Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister financií na základe návrhu rady.


>