Rada

Rada je najvyšším riadiacim orgánom úradu.

Zoznam členov Rady:

doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc. - predseda rady

JUDr. Tatiana Dubinová - podpredseda rady

Ing. Aurel Dibák

Ing. Juraj Kvetko, PhD. - generálny riaditeľ

Ing. Jaroslav Mikla

 

Členov Rady vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky na návrh ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska. Výnimku tvorí generálny riaditeľ.

Funkčné obdobie člena Rady je päťročné okrem generálneho riaditeľa. Člena Rady môžu byť vymenované opätovne, najviac však za dva po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Rada zasadá najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie rady je neverejné. Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica.

Zápisnice z rokovania Rady v roku 2019:

Archív zápisníc z rokovaní Rady 2018

Archív zápisníc z rokovaní Rady 2008 - 2017

 


>