Výbor pre prešetrovanie a sankcie

Výbor pre prešetrovanie a sankcie:

a) prešetruje podnety zaslané výborom pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu podľa § 62 písm. j),k),o) a p) zákona č. 423/2015 Z. z.,

b) môže preveriť postup disciplinárneho konania vedeného komorou,

c) na základe prešetrenia podnetu podľa § 62 písm. j),k), o) a p) začne konanie podľa § 64 zákona č. 423/2015 Z. z.,

d) rozhoduje o uložení sankcie podľa § 64 zákona č. 423/2015 Z. z.,

e) rozhoduje o pozbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 32 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z.

 

 


>