Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu

Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu:

a) dohliada na:

1. dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,

2. dodržiavanie Etického kódexu audítora,

3. dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

4. previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonávaného komorou,

5. sústavné vzdelávanie,

b) zostavuje harmonogram dohľadu a určuje dohliadané subjekty, 

c) zostavuje harmonogram overovania zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 ods. 1 písm. a) určuje subjekty, v ktorých sa vykoná previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,

d) vymenúva a riadi osoby vykonávajúce dohľad a kontrolu vykonávania overovania zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,

e) posudzuje oznámenie účtovnej jednotky a oznámenia štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti o odvolaní alebo odvolaní štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti počas vykonávania štatutárneho auditu,

f) na základe doručených hlásení rozhoduje o vykonaní kontroly zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 , dohľadu podľa § 36 alebo prešetrovania skutočností súvisiacich s štátnymi audítormi, audítorskými spoločnosťami a výkonom štatutárneho auditu,

g) prerokúva protokol a odporúča prijatie nápravných a preventívnych opatrení u dohliadaného subjektu na základe vykonaného dohľadu,

h) posudzuje žiadosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti o výnimku z požiadavky podľa osobitného predpisu, 60)

i) preveruje podnety podľa § 38 ods. 3 ,

j) informuje bezodkladne o závažných zisteniach výbor pre prešetrovanie a sankcie a podá návrh na začatie konania podľa § 64 ,

k) posudzuje podnety zaslané disciplinárnou komisiou komory podľa § 50 ods. 12 a po posúdení ich spolu s týmto stanoviskom zašle vyšetrovanie vyšetrovacieho a sankčného výboru,

l) posudzuje podanie o spochybnení dobrej povesti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,

m) rozhoduje o žiadosti štatutárneho audítora o zníženie počtu hodín vzdelávania alebo prerušenia vzdelávania podľa § 31 ods. 2 ,

n) schvaľuje zásady overovania zabezpečenia kvality štatutárneho auditu úradu a zásad overovania zabezpečenia kvality štatutárneho auditu predloženého komorou,

o) na základe zistenia, že štátny audítor nedodržal povinnosť sústavného vzdelávania podľa § 31 , zaslal vyšetrovací a sanitárny výbor podnet na konanie o uložení sankcie podľa § 64 ,

p) v súlade s § 35 ods. 7 podáva výbor pre prešetrovanie a sankcie podnet na konanie o uložení sankcie podľa § 64 .

 

Zoznam členov:

JUDr. Tatiana Dubinová - predsedníčka výboru

Ing. Iveta Hantáková - tajomníčka výboru

doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc.

Ing. Juraj Kvetko, PhD.

Ing. Peter Čižnár, PhD., MBA

Ing. Roman Hrdlička

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2019:

Archív zápisníc z rokovaní VZKA 2018.pdf

Archív zápisníc z rokovaní VZKA 2008 - 2017

 


>