Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu

Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu:

a) dohliada na:

1. dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,

2. dodržiavanie Etického kódexu audítora,

3. dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

4. previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu vykonávanú komorou,

5. sústavné vzdelávanie,

b) zostavuje harmonogram dohľadu a určuje dohliadané subjekty,

c) zostavuje harmonogram previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 ods. 1 písm. a) a určuje subjekty, v ktorých sa vykoná previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,

d) vymenúva a riadi osoby vykonávajúce dohľad a kontrolórov vykonávajúcich previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,

e) posudzuje oznámenia účtovnej jednotky a oznámenia štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti o odvolaní alebo odstúpení štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti počas vykonávania štatutárneho auditu,

f) na základe doručených oznámení rozhoduje o vykonaní previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35, dohľadu podľa § 36 alebo prešetrenia skutočností súvisiacich so štatutárnymi audítormi, audítorskými spoločnosťami a výkonom štatutárneho auditu,

g) prerokúva protokol a odporúča prijatie nápravných a preventívnych opatrení u dohliadaného subjektu na základe vykonaného dohľadu,

h) posudzuje žiadosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti o výnimku z požiadavky podľa osobitného predpisu,60)

i) preveruje podnety podľa § 38 ods. 3,

j) informuje bezodkladne o závažných zisteniach výbor pre prešetrovanie a sankcie a dáva podnety na začatie konania podľa § 64,

k) posudzuje podnety zaslané disciplinárnou komisiou komory podľa § 50 ods. 12 a po ich posúdení ich spolu so svojím stanoviskom zasiela na prešetrenie výboru pre prešetrovanie a sankcie,

l) posudzuje podania o spochybnení dobrej povesti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,

m) rozhoduje o žiadosti štatutárneho audítora o zníženie počtu hodín vzdelávania alebo prerušenie vzdelávania podľa § 31 ods. 2,

n) schvaľuje zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu úradu a zásady previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu predložené komorou,

o) na základe zistenia, že štatutárny audítor nesplnil povinnosť sústavného vzdelávania podľa § 31, zasiela výboru pre prešetrovanie a sankcie podnet na konanie o uloženie sankcie podľa § 64,

p) v súlade s § 35 ods. 7 podáva výboru pre prešetrovanie a sankcie podnet na konanie o uloženie sankcie podľa § 64.

 

Zoznam členov:

JUDr. Tatiana Dubinová                       - predsedníčka výboru

doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc.

Ing. Juraj Kvetko, PhD.

Ing. Peter Čižnár, PhD., MBA

Ing. Roman Hrdlička

Zápisnice z rokovaní Výboru pre zabezbečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2018:

Archív zápisníc z rokovaní VZKA 2008-2017

 


>