Hospodárenie

Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov postavenie a pôsobnosť Úradu, zásady hospodárenia Úradu, vnútornú organizáciu Úradu a zásadné otázky pôsobnosti orgánov Úradu upravuje Štatút Úradu.

Príjmami Úradu sú:

  • príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok,
  • ročné príspevky (od subjektov verejného záujmu, obchodných spoločností podľa § 2 odsek 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. a audítorských spoločností)
  • ročný registračný poplatok (od štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktorí predpokladajú vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo obchodnej spoločnosti podľa §2 ods. 15 písm. f zákona č. 423/2015 Z. z.),
  • pokuty,
  • náhrady za trovy konania,
  • úrok z omeškania,
  • poplatky za skúšky a preskúšanie,
  • poplatky za úkony na úrade.

Rozpočet úradu zverejnený podľa § 67 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z.:

Rozpočet Úradu 2016

Rozpočet Úradu 2015

Rozpočet Úradu 2014

Rozpočet Úradu 2013

Rozpočet Úradu 2012

Rozpočet Úradu 2011

Rozpočet Úradu 2010


>