Hospodárenie

Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov postavenie a pôsobnosť Úradu, zásady hospodárenia Úradu, vnútornú organizáciu Úradu a zásadné otázky pôsobnosti orgánov Úradu upravuje Štatút Úradu.

Príjmami Úradu sú:

  • príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok,
  • ročné príspevky (od subjektov verejného záujmu, obchodných spoločností podľa § 2 odsek 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. a audítorských spoločností)
  • ročný registračný poplatok (od štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktorí predpokladajú vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo obchodnej spoločnosti podľa §2 ods. 15 písm. f zákona č. 423/2015 Z. z.),
  • pokuty,
  • náhrady za trovy konania,
  • úrok z omeškania,
  • poplatky za skúšky a preskúšanie,
  • poplatky za úkony na úrade.
Rozpočet úradu (zverejnený podľa § 67 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z.):   Výročná správa úradu (zverejnená podľa § 67 ods. 5 zákona č. 423/2015 Z. z.):
Rozpočet Úradu 2018   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2017
Rozpočet Úradu 2017   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2016
Rozpočet Úradu 2016   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2015
Rozpočet Úradu 2015   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2014
Rozpočet Úradu 2014   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2013
Rozpočet Úradu 2013   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2012
Rozpočet Úradu 2012   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2011
Rozpočet Úradu 2011   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2010
Rozpočet Úradu 2010   Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2009
    Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 2008

>