Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

- Vnútorný predpis: Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám
- Vnútorný predpis: O poplatkoch za úkony na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu

Kontakt:

Adresa:Telefón:
Fax:
e-mail podateľne:
internet:

 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1
P.O.BOX 63
810 05 Bratislava 15
+421(0)2 57 267 525 (v pracovných dňoch od 9.00 – 15.00 hod.)
+421(0)2 57 267 500
udva@udva.sk
www.udva.sk


>