O úrade

Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov postavenie a pôsobnosť Úradu, zásady hospodárenia Úradu, vnútornú organizáciu Úradu a zásadné otázky pôsobnosti orgánov Úradu upravuje Štatút Úradu.

Základné činnosti vykonávané Úradom:

 • zabezpečuje audítorské skúšky,
 • zabezpečuje skúšky spôsobilosti,
 • zabezpečuje preskúšanie,
 • vydáva certifikáty,
 • vydáva licencie, pozastavuje licencie a odoberá licencie štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam,
 • zapisuje štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti do príslušného zoznamu a vedie príslušný zoznam,
 • registruje do príslušného zoznamu audítorov z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny,
 • poskytuje audítorskú dokumentáciu a informácie do iného členského štátu alebo tretej krajiny,
 • je príslušným orgánom na vydávanie rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Úrad vykonáva dohľad nad:

 • dodržiavaním medzinárodných audítorských štandardov,
 • dodržiavaním Etického kódexu audítora,
 • dodržiavaním ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z.
 • systémom previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu,
 • sústavným vzdelávaním,
 • disciplinárnym konaním vedeným komorou.

Úrad vykonáva aj tieto činnosti:

 • zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie,
 • zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
 • zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického kódexu audítora prostredníctvom príslušných orgánov Európskej únie a zabezpečuje ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej republike v štátnom jazyku,
 • spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a štatutárneho auditu,
 • vykonáva previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
 • informuje príslušný orgán v domovskom členskom štáte o registrácii jeho audítorskej spoločnosti a o zániku licencie jeho štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
 • oznamuje dôverné informácie, ktoré sú určené na plnenie úloh, príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad subjektmi verejného záujmu, centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke, ktoré konajú ako menové orgány, a Európskemu výboru pre systémové riziká,
 • bezodkladne oznámi Výboru európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu uloženie sankcií podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. a raz ročne poskytne súhrnné informácie o rozhodnutiach úradu a uložených sankciách,
 • koordinuje činnosť, spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. a v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • ďalšie činnosti podľa zákona č. 423/2015 Z. z. alebo osobitného predpisu (napr. čl. 4 až 8, čl. 10 až 14, čl. 17, 18 a 41 nariadenia (EÚ) č. 537/2014).

Úrad vykonáva dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri výkone dohľadu.


>