Odkazy

SR:

 

Slovenská komora audítorov (SKAU)

http://www.skau.sk/

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR)

http://www.finance.gov.sk

   

Európa:

 

Európska únia (EU)

http://europa.eu

Európska Komisia (EC)

http://ec.europa.eu/index_sk.htm

Európska Rada (European Council)

http://www.european-council.europa.eu

Európsky Parlament (European Parliament)

http://www.europarl.europa.eu

Rada Európskej Únie (Council of the European Union)

http://www.consilium.europa.eu/

Výbor európskych orgánov dohľadu nad auditom (CEAOB)

https://ec.europa.eu/

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

http://www.eba.europa.eu/

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

http://www.esma.europa.eu/

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

https://eiopa.europa.eu/

Európska federácia účtovníkov a audítorov pre malé a stredné podniky (EFAA)

http://www.efaa.com/

Accountancy Europe (AE)

https://www.accountancyeurope.eu/

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

http://www.oecd.org/

Rada Európy

http://www.coe.int/

   

Tvorcovia štandardov:

 

Nadácia IFRS Foundation (IFRS Foundation)

http://www.ifrs.org/

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB)

http://www.ifrs.org/

Výbor pre interpretácie k štandardom IFRS (IFRS Interpretation Committee)

http://www.ifrs.org/

Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC)

http://www.ifac.org/

Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB)

https://www.iaasb.org/

Rada pre medzinárodné etické štandardy (IESBA)

https://www.ethicsboard.org/

   

Iné:

 

Svetová banka

http://www.worldbank.org/

Medzinárodné fórum nezávislých regulačných orgánov pre audit (IFIAR)

http://www.ifiar.org/

Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO)

http://www.iosco.org/

Rada pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB)

http://www.ipiob.org/

Rada pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami (PCAOB)

http://www.pcaobus.org/

Americká rada pre cenné papiere a burzu (SEC)

http://www.sec.gov/


>