O úrade

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej „Úrad“ alebo „UDVA“) bol s účinnosťou od 01.01.2008 zriadený zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 540/2007 Z. z.“).

Dňa 17.06.2016 nadobudol účinnosť článok I zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 423/2015 Z. z.“), ktorý sa vzťahuje na oblasť štatutárneho auditu. Nadobudnutím článku I zákona č. 423/2015 Z. z. bol zákon č. 540/2007 Z. z. zrušený. V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. sa Úrad podľa zákona č. 540/2007 Z. z. považuje za Úrad podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Od 17.06.2016 sa v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie začalo uplatňovať aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16.04.2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej len „nariadenie“).

Úrad je právnická osoba, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu nad výkonom štatutárneho auditu a plnenie ďalších úloh podľa zákona č. 423/2015 Z. z. a nariadenia. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.

Užitočné informácie