Úrad

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej "Úrad" alebo "UDVA") vznikol 01.01.2008 zo zákona č. 540/2007 Z. z. Úradu je v oblasti verejnej správy zverený výkon dohľadu nad štatutárnym auditom podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra. Sídlom Úradu je Bratislava.

S účinnosťou od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite, ktorý nahradil pôvodný zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Vybrané ustanovenia zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite sú účinné od 17. júna 2016. Od 17. júna 2016 sa zároveň uplatňuje aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2015 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu.

Zmeny sa týkajú najmä:

- výkonu štatutárneho auditu a povinností štatutárnych audítorov, audítorských spoločností (vrátane oznamovacích povinností, úhrady ročného príspevku, povinnosti registrácie a úhrady ročného registračného poplatku, ...),

- subjektov verejného záujmu a obchodných spoločností podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. (vrátane povinnosti zriadiť výbor pre audit, uhradiť ročný príspevok, ...),

- výkonu previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ...

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu postupuje pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácii podľa vnútorného predpisu o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Vybrané odkazy:

SKÚŠKY

VNÚTORNÉ PREDPISY ÚRADU

SUBJEKTY VEREJNÉHO ZÁUJMU

 


>